8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 17.00 okazja do spowiedzi. 17.30 Godzinki. 18.00 Msza Św. koncelebrowana.

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
JUTRZNIA – DO ODMAWIANIA O ŚWICIE
Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.
Hymn
Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa,
Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości,
Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości!
Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;
Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
I powietrze i wody stworzył przeźroczyste,
Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

K. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
W. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.
K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Błogosławmy Panu,

Bogu chwała.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

PRYMADO ODMAWIANIA O GODZINIE 6:00 RANO

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy, A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony, Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, Pierwej święta w żywocie matki, ni zrodzona.
Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami; Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny, Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

K. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym,

W. I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. K. Błogosławmy Panu,

W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

TERCJADO ODMAWIANIA O GODZINIE 9:00 RANO

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy, A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Witaj arko przymierza, tronie Salomona, Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca, Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.
Brama rajska zamkniona, runo Gedeona, Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona. Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.Który Ciebie za matkę obierając sobie, Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

 1. K. Ja mieszkam na wysokościach,
 2. W. I tron mój w słupie obłoku.
 3. K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 4. W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. K. Błogosławmy Panu,
 5. W. Bogu chwała.
 6. K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

SEKSTADO ODMAWIANIA W POŁUDNIE

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy, A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego, Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności, O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona. Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona, Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.

 1. K. Jak lilia między cierniem,
 2. W. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
 3. K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
 4. W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. K. Błogosławmy Panu,
 5. W. Bogu chwała.
 6. K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

NONADO ODMAWIANIA O GODZINIE 3:00 PO POŁUDNIU
Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy, A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona,
Dawidowa basztami i bronią wzmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna biołogłowo, Judyt wojująca. Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

K. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja,

W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu,

W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

NIESZPORYDO ODMAWIANIA WIECZOREM

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy, A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,
Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało. Aby człowiek z padołu powstał wywyższony, Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.
Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,
W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi, Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

K. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca,

W. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. K. Błogosławmy Panu,

W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

KOMPLETADO ODMAWIANIA PRZED SNEM

Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci, A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.
Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy, A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości, Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących, O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących. Brama rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie, Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

K. Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje, W. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. K. Błogosławmy Panu,

W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

OFIAROWANIE GODZINEK

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie;
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

ANTYFONA

Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.

 1. K. W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
 2. W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyść do siebie dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.

 

PIEŚŃ
Jest zakątek na tej ziemi
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

Ref.: Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć! 2x

W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich Swoich dzieci
Ona Serce czułe ma.
I opieką cię otoczy, gdy Jej serce
Oddasz swe, Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

PIEŚŃ
Zdrowaś Maryjo Bogarodzico,
Błagamy Ciebie, święta Dziewico:
Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,
Módl się za nami, zdrowaś Maryja!

Wśród czystych duchów w obliczu Pana
Tyś przenajświętsza, niepokalana
Jak pośród kwiatów wonna lilija,
Jak wśród gwiazd zorza, zdrowaś Maryja!

PIEŚŃ
Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd,
Weź ten dzień, uczyń go Twym, i we mnie miłość wznieć.

Ref.: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. /2x

Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Pana tron!

Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz.
Każda myśl, każde słowo, niech spocznie w dłoniach Twych.

PIEŚŃ
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Panno Chwalebna i Błogosławiona.O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.