Wielka Sobota 2020. Jak poświęcić pokarmy na wielkanocny stół w czasie epidemii koronawirusa? Modlitwa, Ewangelia na Niedzielę Zmartwychwstania

Tegoroczne śniadanie wielkanocne, spożywane w czasie epidemii, będzie miało wyjątkowy charakter. Zachęcamy, aby w rodzinach wykorzystać ten czas do odprawienie krótkiej liturgii domowej.

Jak przygotować święconkę?

Jajko. Jest ono starożytnym symbolem nowego życia i odrodzenia. Podobnie jak baranek wielkanocny, oznacza triumf życia nad śmiercią. Dzielenie się jajkiem ma charakter braterski i służy umocnieniu więzi rodzinnych.
Chleb. To z kolei pokarm dla duszy, czyli Ciało Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął”. Chleb to też nasz powszedni i niezbędny do życia pokarm, o który chrześcijanie proszą w modlitwie „Ojcze nasz”.

Wędlina. Jest symbolem baranka, którego Izraelici zabijali i spożywali wraz z rodziną w święto Paschy.
Ciasto. Słodycz ciasta to nagroda za wytrwanie w umartwieniach Wielkiego Postu. Jak mówią księża, jest też „zwiastunem Królestwa Niebieskiego”, o którym pisał już psalmista: „Skosztujcie, jak dobry jest Pan”.
Chrzan. Jego ostry smak i zdolność wyciskania łez sprawiły, że jest „symbolem goryczy Męki Pańskiej, zwieńczonej słodyczą Zmartwychwstania”.
Sól. Ona nadaje potrawom smak i chroni je przed zepsuciem. Do swoich uczniów Chrystus mówi, że jako jego uczniowie mają być „solą ziemi”.

Jak przygotować stół wielkanocny?

Stół powinien być nakryty białym obrusem. Główne miejsce na stole powinna mieć zapalona świeca i przygotowany koszyk z symbolicznymi pokarmami. Błogosławieństwa pokarmów powinna dokonać głowa rodziny lub najstarszy wierzący członek tej rodziny przy stole.

Jak ma wyglądać błogosławieństwo?

Prowadzący modlitwę powinien zapalić świecę i podnieść ją, a następnie powiedzieć:

Prowadzący: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!
Wszyscy: Prawdziwie powstał, jak powiedział, Alleluja!
Prowadzący: Pan zmartwychwstał i jest z nami. Z Nim żadna ciemność nas nie ogarnie. W Nim mamy życie wieczne. Niech wielkanocna radość całego Kościoła będzie też radością naszej rodziny.

 

Któryś z domowników: Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

Jezus ukazuje się niewiastom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Czytający Ewangelię: Oto słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

 

Następnie Kościół zachęca, aby ojciec rodziny lub któryś z domowników, przypomniał pozostałym przy stole sens świętowania. Inspiracji może poszukać choćby w tym tekście:

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijan. Zaczyna się już w noc z soboty na niedzielę liturgią Wigilii Paschalnej. Wielkanocny poranek w polskiej tradycji wiąże się z kolei z Mszą św. rezurekcyjną, po której w rodzinnym gronie spożywa się wielkanocne śniadanie. To wyraz radości z obecności Pana, który w dzień swego Zmartwychwstania przyszedł do apostołów, aby spożyć z nimi posiłek, umacniając ich w wierze.

W tym roku święta wielkanocne są wyjątkowe. Ze względu na panującą w świecie i w naszej ojczyźnie epidemię, nie mogliśmy spotkać się na paschalnym czuwaniu w Wielką Noc, uczestniczyć w rezurekcji ani nawet w sprawowanej w ciągu dnia Eucharystii w naszym kościele. Ale Chrystus zmartwychwstał naprawdę i pokonał śmierć! On chce przychodzić do nas tak, jak przyszedł do Żydów, którzy sprawowali pierwszą Paschę w swoich domach w noc wyjścia z niewoli egipskiej. Chrystus już tam był obecny w znaku spożywanego paschalnego baranka, którego krew ratowała Izraelitów przed przechodzącym w nocy przez Egipt Aniołem Niszczycielem. A potem Chrystus po swym zmartwychwstaniu przyszedł do wystraszonych, zamkniętych w Wieczerniku uczniów. Dziś możemy jakby łatwiej odnaleźć się w tych obrazach. Dziś Chrystus Zmartwychwstały chce przychodzić do naszych domów. Świętujmy więc naszą Paschę. Niech anioł śmierci zabija w każdym z nas wewnętrznego, grzesznego „starego człowieka”, który chciałby żyć tak, jakby Boga nie było. Niech Krew Chrystusa, Baranka Bożego przez wiarę ocala nas od śmierci wiecznej. Bo Chrystus jest! On zmartwychwstał i żyje! A kto wierzy w niego, choćby i umarł, żyć będzie na wieki.
Spożywając wielkanocne śniadanie, pamiętamy o słowach św. Pawła Apostoła, który pisał: „Czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” i miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się w niebie na uczcie Chrystusa.

 

Prowadzący: – Módlmy się teraz za wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, żyjących i zmarłych, za cały Kościół i świat. Wołajmy do Boga: Wysłuchaj nas, Panie!
– Módlmy się za Kościół święty, papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, naszych księży…. i cały lud Boży, abyśmy razem byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego w świecie. Ciebie prosimy…
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!
– Módlmy się za wszystkich dotkniętych obecną epidemią na świecie i w Polsce: o pokój wieczny dla zmarłych, zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli.
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

– Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszedni, szukali nade wszystko skarbu Królestwa Bożego.
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!
– Módlmy się za ludzi starszych i osamotnionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bliskich mogli zaznać radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!
– Módlmy się za wszystkich naszych rodaków w Polsce i na całym świecie, aby święta spędzali we wzajemnej zgodzie i trzeźwości.
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!
– Módlmy się za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia, znaleźli wieczną w chwale zmartwychwstania.
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!
– Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas łudzi. Niech Bóg napełni nas ufnością w swą Opatrzność, pragnieniem nawrócenia i wiarą w życie wieczne.
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Prowadzący: Módlmy się wspólnie, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
Wszyscy: Ojcze nasz, któryś jest w Niebie…

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED POSIŁKIEM [WERSJA 2020]
Prowadzący: Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, pobłogosław te pokarmy wielkanocne, daj nam tu zebranym razem przy stole z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Prowadzący: Z radością gromadzimy się w naszej wspólnocie rodzinnej, która jest Kościołem domowym, aby uroczyście świętować dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa. Życzę nam tu obecnym, aby pokój i radość zawsze były w naszych sercach; abyśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie, i gdziekolwiek będziemy, oznajmiali, że „Pan rzeczywiście zmartwychwstał”.

Czytaj również:

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED POSIŁKIEM [TRADYCYJNA]
Prowadzący: Panie Jezu, ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku.
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.
Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.
Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

 

Jak pomodlić się po śniadaniu?

Prowadzący: Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Prowadzący: Dziękujemy Ci, Panie Boże, za posiłek, który spożyliśmy, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa okazywane ludziom, za radość dnia dzisiejszego oraz za miłość, która nas zgromadziła w Twoje Imię. Chwalimy Cię, Boże, przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Wszyscy: Amen. Alleluja.

Prowadzący: Królowo nieba, wesel się, Alleluja!
Wszyscy: Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja!
Prowadzący: Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja!
Wszyscy: Módl się za nami do Boga, Alleluja!

Prowadzący: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
Wszyscy: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Prowadzący: Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy: Amen.